بخشنامه ها و دستورالعمل ها

حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1400(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاري مناقصات)