بخشنامه ها و دستورالعمل ها

دستورالعمل نحوه دسترسی به پرسشنامه سنجش وضعیت مؤلفه های کلیدی فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی کشور