اطلاعیه ها
دوره‌های آموزشی

 

نام دوره تاریخ و ساعت دوره مفاد دوره
آسیب شناسی اجرای برنامه های تولید و اشتغال ( تخصصی شغلی مشترک )

30 مهر  و3 آبان ماه 

ساعت 11 الی 12/30

اوراق مالی و حسابداری اسلامی

28و29 مهر ماه 

ساعت 11 الی 12/30 

قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1399 ( تخصصی شغلی مشترک )

5 و 6 آبان ماه

ساعت 11 الی 12/30 

مدیریت و شاخص های بهره وری ( تخصصی شغلی مشترک )

 10 و 11 آبان ماه

ساعت 11 الی 12/30 

آرشیو