گزارشات/انتشارات سازمان

گزارش عملکرد یکساله سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس