کارکنان معاونت

نام نام خانوادگی واحد سمت تلفن ثابت تلفن داخلی ایمیل
علی امینی گروه فن آوری اطلاعات رئیس گروه فن آوری اطلاعات 07132290939 203 amini.a@mpo-fr.ir
عسکر دانشگر گروه امور تولیدی و زیربنایی کارشناس برنامه ریزی کشوری 07132283007 301 daneshgar.a@mpo-fr.ir
مرجان بقولی فرد مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی کارشناس مسئول امور اداری 07132290931 111 bagholi.m@mpo-fr.ir
لیلا پارسایی مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی کارشناس امور اداری 07132290931 307 parsaee.l@mpo-fr.ir
سوسن رحیمی مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی کارشناس اسناد و مدارک 07132263513-14 rahimi.s@mpo-fr.ir
نصرالله فرشاد مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی کارشناس مسئول امور پشتیبانی 07132290931 114 farshad.n@mpo-fr.ir
مریم پایداری مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی کارشناس مسئول امور مالی 07132284729 113 paydari.m@mpo-fr.ir
غلامرضا برغشی مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی متصدی امور دفتری و بایگانی 07132270272 308 barghashi.g@mpo-fr.ir
محمد احسان بخش گروه فن آوری اطلاعات کارشناس فن آوری اطلاعات 07132290939 203 ehsanbakhsh.m@mpo-fr.ir
یاسمن رحمانی گروه فن آوری اطلاعات کارشناس فن آوری اطلاعات 07132290939 202 rahmani.y@mpo-fr.ir
ابراهیم پناهی مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی مدیر اداری، مالی و پشتیبانی 07132283007 204 panahi.e@mpo-fr.ir